Vnsteel Thăng Long tổ chức thành công họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Monday, July 06, 2020

Thực hiện Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long. Ngày 20/3/2020 tại Trụ sở Công ty, Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty có 05 cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho 2 pháp nhân và 1 thể nhân là cổ đông Công ty, đại diện cho 42.975.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội; có các đại biểu là đại diện lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP - cổ đông có vốn góp chi phối tại Công ty và đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Lilama Hà Nội; BCH Đảng bộ, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Quản đốc phân xưởng sản xuất trực thuộc Công ty.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và của Ban Kiểm soát Công ty như: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019, định hướng kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2019 và Đại hội đã biểu quyết thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, mua sắm năm 2020; mức thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty đã biểu quyết thông qua chia cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 5%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã thực hiện công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020: Thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Trí Nghĩa, miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên đối với bà Phạm Thị Phương. Đại hội đã thực hiện bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020, kết quả ông Nguyễn Anh Thắng đã trúng cử kiểm soát viên Công ty với số phiếu bầu 42.975.000 đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Đinh Quốc Thái – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 như SXKD duy trì tăng trưởng và có hiệu quả, bảo tồn, phát triển vốn và chia cổ tức cho cổ đông, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời Chủ tịch HĐQT Công ty nhận định về những thách thức và khó khăn đối với Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long trong những năm tới, trước mắt trong năm 2020 là rất lớn. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của dịch bệnh do Virus corona (Covid-19) gây ra đã tác động nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế thế giới cũng như Việt Nam v.v...  Đây những khó khăn trở ngại rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty sẽ cụ thể hóa các nhóm giải pháp và triển khai đồng bộ các giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh đã đề ra trong báo cáo. Đồng thời chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác của từng thành viên HĐQT. Tăng cường công tác quản trị và kiểm soát tốt các hoạt động của Công ty, trên cơ sở đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Phát huy kết quả đạt được của năm 2019, cùng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, sự nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động sẽ tạo thêm niềm tin, sức mạnh để Công ty hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch Đại hội đề ra.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Ông Đinh Quốc Thái đề nghị các cổ đông Công ty tiếp tục ủng hộ các chủ trương, định hướng Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đề ra, đồng thời ông gửi lời cám ơn tới toàn thể quý cổ đông đã luôn chia sẻ, động viên và cám ơn tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực cố gắng thi đua lao động sản xuất góp phần xây dựng, phát triển Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.

Sau hơn gần 3 giờ làm việc khẩn trưởng, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình và biểu quyết thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

 


 

Một số hình ảnh tại Đại hội

(Chủ tọa Đại hội: Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Lê Văn Thanh - Ủy viên HĐQT, TGĐ C.ty.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó TGĐ C.ty- thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và công bố Biên bản bầu bổ sung Kiểm soát viên)

 

(Ông Lê Văn Thanh - Ủy viên HĐQT, TGĐ C.ty Báo cáo kết quả SXKD 2019 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2020)

 

(Thành viên mới Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng)

 


(Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2016-2020)

Hình ảnh khác


Tuấn Anh

 

 

 

 

Back to Top