CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ VNSTEEL THĂNG LONG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

01/04/2022

Sáng ngày 24/03/2022, Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Đại hội diễn ra tại Trụ sở Công ty - Lô 14 khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tôn mạ Vnsteel Thăng Long có 06 cổ đông đại diện cho 02 pháp nhân và 01 thể nhân là cổ đông Công ty, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Cùng với sự có mặt của các đại biểu, khách mời là Lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và các ông bà trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và đại điện các tổ chức Đảng, đoàn thể, Phòng, Ban, Phân xưởng Công ty.

Theo chương trình Đại hội, ông Trịnh Đình Hùng, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021và định hướng kế hoạch năm 2022 của Công ty. Năm 2021, Công ty triển khai thực hiện kế hoạch trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của dịch bệnh Covid-19 đã khiến nền kinh tế thế giới cũng như trong nước chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Song với sự nỗ lực, quyết tâm, cố gắng không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và đội ngũ người lao động Công ty; Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra, duy trì ổn định hệ thống phân phối, giữ được khách hàng và thị phần.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, tiêu thụ và lợi nhuận đều vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị giao. Công ty đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động Công ty.

Định hướng thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác và triển khai đồng bộ các giải pháp đề ra đã và đang có hiệu quả, đồng thời trong quá trình hoạt động sẽ không ngừng cập nhập, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với từng thời điểm.

Ông Trịnh Đình Hùng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

và định hướng kế hoạch năm 2022 của Công ty

Đại hội đã nghe ông Vũ Duy Huynh, Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tập trung xem xét, đánh giá đề ra chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện hoặc quyết định các vấn đề chủ yếu về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, đầu tư, công tác nhân sự và kết quả sản xuất kinh doanh hằng quý và năm 2021…; theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty. Đồng thời, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công ty để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm soát, cảnh báo nhằm đảm bảo tính an toàn trong các hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, ý thức trách nhiệm của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2021 của Công ty. Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; quyết liệt trong chỉ đạo điều hành với nhiều giải pháp đồng bộ nhưng thận trọng, chắc chắn để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị đã đề ra các phương hướng, giải pháp chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp chỉ đạo nghiên cứu thị trường, đổi mới công nghệ, phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị sẽ thúc đẩy nâng cao các năng lực quản trị doanh nghiệp, kiện toàn các quy chế, quy định quản trị phù hợp với pháp luật, Điều lệ và tình hình thực tế Công ty.

Ông Vũ Duy Huynh, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021,

phương hướng hoạt động năm 2022

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (đại diện cho chủ sở hữu đang nắm giữ 89,01% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long) đánh giá cao kết quả các mặt hoạt động của Công ty năm 2021. Đồng thời nhận định về những thách thức và khó khăn đối với Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long trong năm 2022 là rất lớn, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tổng Giám đốc Tổng công ty đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cần cụ thể hóa và triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đề ra. Phấn đấu tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Công ty.

Ông Nguyễn Đình Phúc -  Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và nhất trí 100% thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2021 và các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình và biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

 

Kỳ Sơn

Copyright 2020 VNSTEEL Thăng Long. All right reserved and Designed by Sudo