VNSTEEL THĂNG LONG CHUYỂN ĐỔI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG PHIÊN BẢN ISO 5001:2018

06/03/2021

VNSTEEL THĂNG LONG CHUYỂN ĐỔI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG PHIÊN BẢN ISO 5001:2018

Năng lượng có thể coi như một thông số thể hiện sự vận hành của tổ chức và là một trong những chi phí chính mà tổ chức phải chi trả trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, việc sử dụng năng lượng còn đưa đến những chi phí về môi trường cũng như xã hội với việc làm cạn kiệt nguồn tài nguyên và gây biến đổi khí hậu. Bởi vậy, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Vnsteel Thăng Long quan tâm và trú trọng. Thiết lập, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế được coi là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề quản lý năng lượng tại Công ty. Năm 2018, Vnsteel Thăng Long đã xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 và đến tháng 1 năm 2021 đã chuyển sang phiên bản mới ISO 50001:2018. Thông qua việc đưa ra các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý năng lượng, tiêu chuẩn ISO 50001:2018 góp phần quan trọng trong việc sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả, do đó mang lại những lợi ích đáng kể cho Công ty. Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 được xây dựng nhằm hoàn thành các mục tiêu sau:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng.

- Tạo môi trường trao đổi thông tin thuận tiện và minh bạch trong việc quản lý nguồn năng lượng.

- Thúc đẩy các thực hành tốt trong quản lý năng lượng và nhân rộng những hành động quản lý năng lượng tốt.

- Hỗ trợ trong việc đánh giá và xếp hạng ưu tiên trong việc ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng mới.

- Đưa ra khung chương trình cho việc thúc đẩy hiệu quả năng lượng thông qua chuỗi cung ứng.

- Tích hợp việc quản lý và cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng vào trong hệ thống quản lý.

Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 được xây dựng và tích hợp tương tích với các hệ thống quản lý quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 và việc áp dụng chung các hệ thống quản lý này đã mang lại lợi ích và hiệu quả cao nhất trong sản xuất và kinh doanh cho Công ty.

Minh Hưng

Copyright 2020 VNSTEEL Thăng Long. All right reserved and Designed by Sudo