VNSTEEL THĂNG LONG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

31/03/2023

Thực hiện Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long. Sáng ngày 29/03/2023, Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tại trụ sở Công ty - Lô 14 khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long có tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 05 cổ đông, đại diện cho 02 pháp nhân và 01 thể nhân là cổ đông Công ty, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Cùng với sự có mặt của các đại biểu, khách mời là Lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và các ông bà trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và đại diện các tổ chức Đảng, đoàn thể, Phòng, Ban, Phân xưởng Công ty.

Tại Đại hội, ông Trịnh Đình Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023. Năm 2022, Công ty luôn xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong từng tháng, quý. Tập trung bám sát, nghiên cứu tình hình thị trường để đẩy tối đa sản lượng tiêu thụ; chú trọng tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, giữ vững thị phần hiện có và phát triển thêm thị trường vào các lĩnh vực mới và xuất khẩu.

Trước những khó khăn của ngành Thép nói chung cũng như lĩnh vực Tôn mạ nói riêng trong năm 2022, hoạt động SXKD của Vnsteel Thăng Long vẫn có hiệu quả, bảo toàn vốn cho các cổ đông, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Về tình hình thế giới năm 2023 có thể diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Trên cơ sở đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững và tăng trưởng. Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh về sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng trưởng 6-8% so với năm 2022; về lợi nhuận phấn đấu tăng cao so với thực hiện năm 2022; đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Ông Trịnh Đình Hùng, TV HĐQT, TGĐ Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 của Công ty

Đại hội đã nghe ông Vũ Duy Huynh, Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Hội đồng quản trị luôn chủ động hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định, đồng thời thường xuyên trao đổi, bàn bạc, thống nhất các chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ và giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2022 của Công ty. Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; quyết liệt trong chỉ đạo điều hành với nhiều giải pháp đồng bộ nhưng thận trọng, chắc chắn để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị đã đề ra các phương hướng, giải pháp chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp chỉ đạo nghiên cứu thị trường, đổi mới công nghệ, phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị sẽ thúc đẩy nâng cao các năng lực quản trị doanh nghiệp, kiện toàn các quy chế, quy định quản trị phù hợp với pháp luật, Điều lệ và tình hình thực tế Công ty.

 

Ông Vũ Duy Huynh, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Tại Đại hội, bà Lê Thị Thu Hiền - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành.

Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo hoạt động của HĐQT. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính kế toán.

Bà Lê Thị Thu Hiền - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Thanh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (đại diện cho chủ sở hữu đang nắm giữ 89,01% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long) ghi nhận kết quả các mặt hoạt động của Công ty năm 2022. Đồng thời nhận định về những thách thức và khó khăn đối với Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long trong năm 2023 là rất lớn, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn còn diễn biến phức tạp. Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cần cụ thể hóa và triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đề ra. Phấn đấu tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Công ty.

Ông Lê Văn Thanh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát biểu tại Đại hội

Các cổ đông tham dự Đại hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và nhất trí biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông Công ty biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, BKS trình Đại hội

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình và biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

 

Khánh Tùng

Copyright 2020 VNSTEEL Thăng Long. All right reserved and Designed by Sudo