VNSTEEL THĂNG LONG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

29/06/2024

Thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long. Sáng ngày 28/6/2024, Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tại trụ sở Công ty - Lô 14 khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long có 06 đại biểu đại diện cho 2 pháp nhân và 01 thể nhân là cổ đông Công ty, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Cùng với sự có mặt của các đại biểu, khách mời là Lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và các ông bà trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và đại diện các tổ chức Đảng, đoàn thể, Phòng, Ban, Phân xưởng Công ty.

Tại Đại hội, ông Vũ Duy Huynh, Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Hội đồng quản trị đã trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Hội đồng quản trị luôn chủ động hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định, đồng thời thường xuyên trao đổi, bàn bạc, thống nhất các chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ và giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2023 của Công ty. Tập thể cán bộ quản lý của công ty đã thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong việc điều hành, nâng cao tính chủ động, quyết liệt trong tổ chức các phương án sản xuất kinh doanh.

Nhờ đó kết quả năm 2023 mặc dù chưa đạt kế hoạch về sản lượng sản xuất và lượng tiêu thụ (do các yếu tố khách quan của thị trường), nhưng công ty vẫn đảm bảo giữ vững thị phần và chỉ tiêu quan trọng nhất là kết quả lợi nhuận năm 2023 đã vượt 53% kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao. Việc làm, thu nhập, đời sống tinh thần của người lao động được duy trì ổn định và tiếp tục được nâng cao. Công ty đã giữ được, củng cố niềm tin từ đối tác, khách hàng và các cổ đông.

Ông Vũ Duy Huynh, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đã nghe ông Trịnh Đình Hùng - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024 của Công ty. Năm 2023, Công ty triển khai thực hiện kế hoạch trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự nỗ lực, quyết tâm, cố gắng không ngừng của HĐQT, Ban điều hành cùng tập thể người lao động, Công ty đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đề ra.

Công ty luôn xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong từng tháng, quý. Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, đảm bảo thiết bị sản xuất ổn định, triệt để tiết kiệm chi phí; đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên liệu. Tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, mở rộng, theo sát diễn biến tình hình trị trường để đưa ra chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp. Trong năm 2023, Công ty đã mở mới được 10 đại lý tại các khu vực như: Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Bắc Ninh.

Ông Trịnh Đình Hùng - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024 của Công ty

Tại Đại hội, bà Lê Thị Thu Hiền - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành.

Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo hoạt động của HĐQT. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính kế toán.

Bà Lê Thị Thu Hiền - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời đã tiến hành bầu bổ sung các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Các cổ đông tham dự Đại hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và nhất trí biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Lê Song Lai - Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐQT và Ông Nghiêm Xuân Đa - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép VN-CTCP tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT mới của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Lê Song Lai - Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐQT và Ông Nghiêm Xuân Đa - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép VN-CTCP tặng hoa chúc mừng các thành viên BKS mới của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Lê Song Lai - Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐQT và Ông Nghiêm Xuân Đa - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép VN-CTCP tặng hoa tri ân các thành viên HĐQT và thành viên BKS không tiếp tục tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

 

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình và biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

 

Khánh Tùng

Copyright 2020 VNSTEEL Thăng Long. All right reserved and Designed by Sudo